response.post.title

پرداخت سازی

 

تعریف پرداخت ساز

شخصیت حقوقی که با توسعه نرم افزاری، امکان آغاز و تجمیع تراکنش های انتقال وجه کارت به کارت را فراهم آورده و درچارچوب الزامات و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا. در این حوزه فعالیت می نماید. به طور کلی به شرکت هایی که خدمات کارت به کارت بصورت غیر حضوری ارائه می دهند، پرداخت ساز گفته می شود.

نحوه دریافت مجوز پرداخت ساز

شرکت متقاضی پرداخت سازی به بخش بانکداری الکترونیکی بانک عامل درخواست میدهد. پس از بررسی و مذاکره در خصوص شرایط نحوه همکاری با بانک مذکور (هر بانک مقررات خود را دارد) و عقد قرارداد، بانک طی یک معرفی نامه شامل اطلاعاتی مانند پذیرنده، ترمینال و … شرکت متقاضی پرداخت سازی را به شرکت شاپرک معرفی مینماید. پس از تبادل اطلاعات و مدارک مورد نیاز و ارائه نرم افزار پیاده سازی شده طبق ساختار اعلام شده در فایل “پروتکل وب سرویسهای درخواست حواله الکترونیکی بین بانکی کارتی”، کارشناس فنی شاپرک از طریق یک گروه با کارشناس فنی شرکت متقاضی جهت پیاده سازی و تست برنامه در ارتباط خواهد بود و نهایتا در صورت موفقیت آمیز بودن فرایند تستی کار وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.